Połącz się z nami

Kościół

Dokument końcowy Synodu: Kościół angażuje wszystkich

Opublikowano

dnia

Kobiety i świeccy, diakonat, posługa i magisterium, pokój i kwestie klimatu, ubodzy i migranci, ekumenizm i tożsamość, nowy język i odnowione struktury, stare i nowe misje (także digitalne), słuchanie wszystkich i pogłębianie nawet najbardziej kontrowersyjnych kwestii – to główne zagadnienia opublikowanego dziś dokumentu końcowego podsumowującego pierwszą sesję Synodu o synodalności. Obrady będą kontynuowane podczas drugiej i finalnej sesji w październiku 2024 roku.

Około czterdziestu stron dokumentu jest wynikiem prac zgromadzenia, które – jak czytamy w dokumencie – odbywało się w czasie, gdy na świecie szaleją stare i nowe wojny, z absurdalnym dramatem niezliczonych ofiar. „Krzyk ubogich, zmuszonych do migracji, cierpiących z powodu przemocy lub niszczących konsekwencji zmian klimatycznych rozbrzmiewał wśród nas, nie tylko za pośrednictwem mediów, ale także z głosów wielu, osobiście uczestniczących wraz z ich rodzinami i narodami w tych tragicznych wydarzeniach” – czytamy we wstępie dokumentu.

Na to wyzwanie i wiele innych uczestnicy synodu próbowali odpowiedzieć w małych kręgach i w przemówieniach na auli synodalnej. Wszystko zostało zebrane w dokumencie końcowym, podzielonym na trzy części, który wytycza ścieżkę pracy do wykonania w drugiej sesji w 2024 roku.

Słuchanie wszystkich, począwszy od ofiar nadużyć

Podobnie jak w „Liście do Ludu Bożego”, zgromadzenie synodalne potwierdza otwartość na słuchanie i towarzyszenie wszystkim, także tym, którzy doznali nadużyć i krzywd w Kościele (zob. paragraf 1, punkt e). Na drodze do pojednania i sprawiedliwości konieczne jest zajęcie się kwestiami strukturalnymi, które pozwoliły na takie nadużycia i wykonanie konkretnych gestów pokuty.

Oblicze Kościoła synodalnego

Synodalność jest pierwszym krokiem. Jest to termin, który – jak przyznają sami uczestnicy Synodu – jest nieznany wielu członkom Ludu Bożego i budzi u niektórych zakłopotanie i niepokój (1 f), wśród tych, którzy obawiają się odejścia od tradycji, osłabienia hierarchicznej natury Kościoła (1 g), utraty władzy lub przeciwnie, bezruchu i braku odwagi do zmian. „Synodalny” i „synodalność” to terminy, które „wskazują na sposób bycia Kościołem, który wyraża komunię, misję i uczestnictwo”. Tak więc sposób przeżywania Kościoła, doceniania różnic i rozwijania aktywnego zaangażowania wszystkich, wychodząc od prezbiterów i biskupów: Kościół synodalny nie może obejść się bez ich głosu (1 n) – czytamy w dokumencie. „Musimy zrozumieć powody oporu wobec synodalności ze strony niektórych z nich”.

Misja

Synodalność idzie zatem w parze z misją, dlatego „wspólnoty chrześcijańskie powinny dzielić braterstwo z mężczyznami i kobietami innych religii, przekonań i kultur, unikając z jednej strony ryzyka autoreferencyjności i samozachowawczości, a z drugiej utraty tożsamości” (2 e). W tym nowym stylu duszpasterskim dla wielu wydaje się ważne, aby język liturgiczny był bardziej dostępny dla wiernych i bardziej ucieleśniony w różnorodności kultur (3 l).

Ubodzy w centrum

Wiele miejsca w dokumencie końcowym poświęcono ubogim, którzy proszą Kościół o miłość rozumianą jako szacunek, akceptację i uznanie (4 a). Dla Kościoła opcja na rzecz ubogich i odrzuconych jest kategorią teologiczną, a nie kulturową, socjologiczną, polityczną czy filozoficzną (4 b) – jest powtórzone w dokumencie końcowym – identyfikując jako ubogich także migrantów, ludność tubylczą, ofiary przemocy, nadużyć (zwłaszcza kobiety), rasizmu i handlu ludźmi, osoby uzależnione, mniejszości, opuszczone osoby starsze, wyzyskiwanych pracowników (4 c). „Najbardziej bezbronnymi z bezbronnych, dla których potrzebne jest ciągłe wsparcie, są dzieci w łonie matki i ich matki”, czytamy w tekście Zgromadzenia, które mówi, że jest świadome krzyku nowych ubogich wywołanego wojnami i terroryzmem, spowodowanego również przez skorumpowane systemy polityczne i gospodarcze.

Zaangażowanie wierzących w politykę i na rzecz dobra wspólnego

W tym sensie Kościół jest wezwany do zaangażowania się zarówno w publiczne potępianie niesprawiedliwości popełnianych przez jednostki, rządy, firmy, jak i do aktywnego zaangażowania w politykę, stowarzyszenia, związki zawodowe, ruchy ludowe (4 g). Nie zaniedbując skonsolidowanych działań Kościoła w dziedzinie edukacji, zdrowia i pomocy społecznej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji lub wykluczenia kogokolwiek (4 k).

Migranci

W centrum uwagi znajdują się migranci i uchodźcy, z których wielu nosi rany wykorzenienia, wojny i przemocy – podkreślono w dokumencie, gdzie zwrócono uwagę, że stają się oni źródłem odnowy i wzbogacenia dla wspólnot, które ich przyjmują, a także okazją do nawiązania bezpośredniej więzi z odległymi geograficznie Kościołami (5 d). W obliczu coraz bardziej wrogich postaw wobec nich, Synod zachęca do praktykowania otwartego przyjęcia, towarzyszenia im w budowaniu nowego projektu życia i prawdziwej międzykulturowej komunii między narodami. Fundamentalne w tym sensie jest poszanowanie tradycji liturgicznych i praktyk religijnych, a także języka. Na przykład słowo takie jak „misja”, w kontekstach, w których głoszenie Ewangelii wiąże się z kolonizacją, a nawet ludobójstwem, jest obciążone bolesną spuścizną historyczną i utrudnia komunię (5 e). Ewangelizacja w tych kontekstach wymaga uznania popełnionych błędów, nauczenia się nowej wrażliwości na te kwestie – podkreślono w dokumencie.

Zwalczanie rasizmu i ksenofobii

Równe zaangażowanie i troska są wymagane od Kościoła w wychowaniu do kultury dialogu i spotkania, zwalczaniu rasizmu i ksenofobii, zwłaszcza w programach formacji duszpasterskiej (5 p). Należy również pilnie zidentyfikować systemy, które tworzą lub utrzymują niesprawiedliwość rasową w Kościele i zwalczać je (5 q).

Kościoły wschodnie

Pozostając w temacie migracji, zwrócono uwagę na Europę Wschodnią i niedawne konflikty, które spowodowały napływ wielu wiernych z katolickiego Wschodu na terytoria zamieszkane przez większość łacińską. Konieczne jest – apelują uczestnicy Synodu – aby Kościoły lokalne obrządku łacińskiego, w imię synodalności, pomogły wiernym wschodnim, którzy wyemigrowali, zachować swoją tożsamość, bez poddawania się procesom asymilacji (6 c).

Na drodze do jedności chrześcijan

W odniesieniu do ekumenizmu mówi się o odnowie duchowej, która wymaga procesów pokuty i uzdrowienia pamięci (7 c). Następnie jest cytowane wyrażenie papieża o ekumenizmie krwi, czyli chrześcijanach różnych przynależności, którzy razem oddają życie za wiarę w Chrystusa (7 d) i wznowiono propozycję ekumenicznego martyrologium (7 o). Dokument końcowy powtarza również, że współpraca między wszystkimi chrześcijanami jest źródłem uzdrowienia kultury nienawiści, podziałów i wojny, która nastawia przeciwko sobie grupy, ludy i narody. Nie zapomniano o kwestii tzw. małżeństw mieszanych, które są rzeczywistością, w której można się ewangelizować nawzajem (7 f).

Świeccy i rodziny (część II)

Osoby świeckie, konsekrowani mężczyźni i kobiety oraz wyświęceni szafarze mają równą godność (8b): to założenie jest z mocą powtórzone w dokumencie końcowym, który przypomina, że wierni świeccy są coraz bardziej obecni i aktywni również w służbie we wspólnotach chrześcijańskich (8 e). Wychowawcy w wierze, teologowie, formatorzy, animatorzy duchowi i katecheci, aktywni w ochronie małoletnich i administracji: ich wkład jest niezbędny dla misji Kościoła (8 e). Różne charyzmaty muszą być zatem wydobyte, uznane i w pełni dowartościowane (8 f), a nie umniejszane tylko po to, by uzupełniać brak kapłanów lub, co gorsza, ignorować ich, niedostatecznie korzystać z ich pomocy i klerykalizować (8 f).

Kobiety

Kościół jest szczególnie zobowiązany do towarzyszenia i zrozumienia kobiet we wszystkich aspektach ich życia, w tym duszpasterskich i sakramentalnych. Kobiety – jak podkreślają w dokumencie uczestnicy Synodu – domagają się sprawiedliwości w społeczeństwie naznaczonym przemocą seksualną i nierównościami ekonomicznymi oraz tendencją do traktowania ich jak przedmioty (9 c). Towarzyszenie i promocja kobiet idą w parze – podkreślono.

Klerykalizm i maskulinizm

Wiele kobiet obecnych na Synodzie wyraziło głęboką wdzięczność za pracę księży i biskupów, ale także mówiło o Kościele, który rani (9 f). Podkreślono, że klerykalizm, maskulinizm i niewłaściwe sprawowanie władzy nadal szpecą oblicze Kościoła i szkodzą komunii. Konieczne jest zatem głębokie duchowe nawrócenie i zmiany strukturalne, a także dialog między mężczyznami i kobietami bez podporządkowania, wykluczenia lub konkurencji (9 h).

Diakonat kobiet

Opinie na temat dostępu kobiet do diakonatu są różne (9 j): dla niektórych jest to krok nie do przyjęcia, niezgodny z Tradycją; dla innych przywróciłoby to praktykę pierwotnego Kościoła; jeszcze inni postrzegają to jako właściwą i konieczną odpowiedź na znaki czasu dla odnowionej żywotności i energii w Kościele. Są też tacy, którzy wyrażają obawę, że ta prośba jest wyrazem niebezpiecznego zamieszania antropologicznego, co akceptując, Kościół dostosowałby się do ducha czasu. Ojcowie i matki Synodu proszą o kontynuowanie badań teologicznych i duszpasterskich na temat dostępu kobiet do diakonatu, wykorzystując rezultaty badań komisji specjalnie powołanych przez Papieża oraz badania teologiczne, historyczne i egzegetyczne już przeprowadzone. Zaznaczono, że jeśli to możliwe, wyniki powinny zostać przedstawione na następnej sesji Zgromadzenia (9 n).

Dyskryminacja i nadużycia

Potwierdza się jednocześnie pilną potrzebę zapewnienia, aby kobiety uczestniczyły w procesach decyzyjnych i przyjmowały odpowiedzialne role w duszpasterstwie i posłudze, odpowiednio dostosowując prawo kanoniczne (9 m). Należy również zająć się przypadkami dyskryminacji w zatrudnieniu i niesprawiedliwego wynagrodzenia, także w Kościele, gdzie kobiety konsekrowane są często uważane za tanią siłę roboczą (9 o). Zamiast tego należy rozszerzyć dostęp kobiet do edukacji teologicznej i programów edukacyjnych (9 p), w tym promować używanie języka inkluzywnego w tekstach liturgicznych i dokumentach kościelnych (9 q).

Życie konsekrowane

Dostrzegając bogactwo i różnorodność form życia konsekrowanego, ostrzega się w dokumencie przed utrzymywaniem stylu autorytarnego, który nie pozostawia miejsca na braterski dialog. Stąd biorą się przypadki różnego rodzaju nadużyć wobec osób konsekrowanych i członków zgromadzeń świeckich, zwłaszcza kobiet. Problem ten wymaga zdecydowanych i odpowiednich interwencji (10 d).

Diakoni i formacja

Wyraża się wdzięczność diakonom powołanym do przeżywania swojej służby Ludowi Bożemu w postawie bliskości z ludźmi, przyjmowania i słuchania wszystkich (11 b). Niebezpieczeństwem jest zawsze klerykalizm, deformacja kapłaństwa, której należy się przeciwstawiać od najwcześniejszych etapów formacji, dzięki żywemu kontaktowi z ludźmi i potrzebującymi (11 c). W związku z tym wyraża się również prośbę, aby seminaria lub inne kursy formacji kandydatów do posługi były powiązane z codziennym życiem wspólnot (11 e), aby uniknąć ryzyka formalizmu i ideologii, które prowadzą do postaw autorytarnych i uniemożliwiają prawdziwy wzrost powołaniowy.

Celibat

Wspomniano o celibacie na temat którego pojawiały się różne głosy podczas zgromadzenia. Wszyscy – czytamy w dokumencie końcowym – doceniają jego proroczą wartość i świadectwo upodobnienia się do Chrystusa. Niektórzy pytają, czy jego teologiczna adekwatność do posługi kapłańskiej powinna koniecznie przekładać się w Kościele łacińskim na obowiązek dyscyplinarny, zwłaszcza tam, gdzie konteksty kościelne i kulturowe utrudniają to. Nie jest to nowy temat i powinien być kontynuowany.

Biskupi

W dokumencie jest wiele refleksji na temat postaci i roli biskupa, który jest wezwany do bycia przykładem synodalności (12 c) poprzez praktykowanie współodpowiedzialności, rozumianej jako zaangażowanie innych podmiotów w diecezji i duchowieństwa, aby zmniejszyć przeciążenie zobowiązaniami administracyjnymi i prawnymi, które często utrudniają jego misję (12 e). Jednocześnie podkreślono, że biskup nie zawsze znajduje ludzkie i duchowe wsparcie, a bolesne doświadczenie pewnej samotności nie jest rzadkością (12 e).

Nadużycia

W kwestii nadużyć, które stawiają wielu biskupów przed trudnością pogodzenia roli ojca i sędziego (12 i), sugeruje się rozważenie powierzenia zadania sądowniczego innemu organowi, jako kwestię do doprecyzowania kanonicznego (12 i).

Formacja (część III)

Wzywa się do synodalnego podejścia do formacji, zalecając przede wszystkim pogłębienie tematu wychowania afektywnego i seksualnego, towarzyszenie młodym ludziom na ich drodze wzrostu i wspieranie dojrzewania afektywnego tych, którzy są powołani do celibatu i czystości w życiu konsekrowanym (14 g). W dokumencie poproszono o pogłębienie dialogu z naukami humanistycznymi (14 h), aby rozwijać kwestie, które są kontrowersyjne nawet w Kościele (15 b).

Chodzi o kwestie związane z tożsamością płciową i orientacją seksualną, końcem życia, trudnymi sytuacjami małżeńskimi i problemami etycznymi związanymi ze sztuczną inteligencją. Dla Kościoła stawiają one nowe pytania (15 g). Ważne jest, aby poświęcić niezbędny czas na tę refleksję i zainwestować w nią najlepsze energie, nie ulegając uproszczonym osądom, które ranią ludzi i Ciało Kościoła. W dokumencie przypomniano, że wiele wskazań zostało już zaproponowanych przez Magisterium i czeka na przełożenie na odpowiednie inicjatywy duszpasterskie.

Słuchanie

Z tą samą troską ponawia się zaproszenie do autentycznego słuchania osób, które czują się marginalizowane lub wykluczone z Kościoła z powodu swojej sytuacji małżeńskiej, tożsamości i seksualności i które proszą by być wysłuchane, by im towarzyszono i by ich godność była broniona. Ich pragnieniem jest powrót do domu, w Kościele i bycie wysłuchanym i szanowanym, bez obawy, że poczują się osądzeni, stwierdza Zgromadzenie, przypominając, że „chrześcijanom nie może zabraknąć szacunku dla godności żadnej osoby” (16 h).

Poligamia

W świetle doświadczeń zgłoszonych na zgromadzeniu przez niektórych członków Synodu z Afryki, zachęca się SECAM (Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru) do promowania teologicznego i duszpasterskiego rozeznania na temat poligamii i towarzyszenia osobom w związkach poligamicznych, które zbliżają się do wiary (16 q).

Kultura digitalna

Dokument końcowy mówi o środowisku digitalnym. Zachęca się do „dotarcia do aktualnej kultury we wszystkich przestrzeniach, w których ludzie szukają sensu i miłości, włączając w to telefony komórkowe i tablety” (17 c). Pamiętać należy, że Internet „może również powodować szkody i zranienia, na przykład poprzez nękanie, dezinformację, wykorzystywanie seksualne i uzależnienie”. Dlatego pilna jest potrzeba zastanowienia się nad tym, w jaki sposób społeczność chrześcijańska może wspierać rodziny w zapewnieniu, że przestrzeń online jest nie tylko bezpieczna, ale także duchowo życiodajna” (17 f).

Autor: Salvatore Cernuzio – Watykan

 

Źródło: va
Foto: Vatican Media

Kościół

Budynki na całym świecie zapłonęły na czerwono na cześć prześladowanych chrześcijan

Opublikowano

dnia

Autor:

Budynki, pomniki i setki kościołów na całym świecie zapłonęły czerwonym kolorem na cześć prześladowanych chrześcijan cierpiących za wiarę. Tydzień demonstracji, który odbył się w dniach 19–26 listopada, nazywany „Czerwonym Tygodniem” odbywa się od 2015 r. „Chrześcijanie są dzisiaj o wiele bardziej prześladowani niż to było w początkach chrześcijaństwa” podkreśla Ojciec Paweł Kosiński SJ.

Akcja została zorganizowana przez chrześcijańską grupę pomocową Aid to the Church in Need International (ACN). W tym roku kilka specjalnych wydarzeń w związku z Czerwonym Tygodniem miało na celu uwydatnić trudną sytuację prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w Azji, Ameryce Łacińskiej, Indiach i Afryce.

Wg rzeczniczki ACN, Marii Lozano, wyzwania stojące przed chrześcijanami w wielu częściach świata rosną.

Według opublikowanego w czerwcu Raportu ACN na temat wolności religijnej za rok 2023 ponad połowa światowej populacji mieszka w krajach, w których w ciągu ostatniego roku miały miejsce poważne naruszenia wolności religijnej.

W raporcie ACN stwierdzono, że „intensywne prześladowania stały się bardziej dotkliwe i skoncentrowane, a bezkarność wzrosła”. „Następuje ogromna erozja powszechnego prawa do wolności religijnej i uważamy, że nie może to pozostać niezauważone” – stwierdziła Lozano.

Globalny świadek

Pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro, kilka zamków na Słowacji, budynek austriackiego parlamentu i katedra św. Patryka w Melbourne w Australii to tylko niektóre z wielu znaczących i historycznych zabytków podświetlonych na czerwono na cześć współczesnego chrześcijanina męczenników i prześladowanych wiernych na całym świecie.

Jak wynika z komunikatu prasowego ACN Italy, wiele budynków Watykanu oraz kilka budynków i atrakcji włoskiego rządu w Rzymie, w tym Koloseum, również zostało oświetlonych na czerwono.

Pierwsza demonstracja Czerwonego Tygodnia miała miejsce w 2015 r., kiedy ACN Brazylia oświetliła na czerwono ogromną statuę Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro na cześć prześladowanych chrześcijan w Iraku.

Wg ACN kolor czerwony „przywołuje kolor krwi przelanej przez miliony [chrześcijańskich męczenników]”.

W tym roku w wydarzeniach Czerwonego Tygodnia zaplanowanych w kilkunastu różnych krajach wzięło udział ponad 10 000 osób. Kolejne miliony widziały, jak budynki i pomniki podświetlą się na czerwono.

W środę ACN UK zorganizowała specjalną Mszę św. w katedrze św. Jerzego w Southwark na cześć cierpiącego Kościoła w Afryce. Mszę odprawił nuncjusz apostolski w Wielkiej Brytanii abp Miguel Maury Buendia.

Organizatorzy rozpoczęli także akcję odmawiania 100 000 dziesiątek różańca za Afrykę oraz zbiórkę funduszy dla prześladowanego Kościoła afrykańskiego.

Źródło: cna
Foto: YouTube, FB Jana Góra
Czytaj dalej

News USA

Prokurator Generalny Oklahomy próbuje zablokować pierwszą katolicką szkołę społeczną

Opublikowano

dnia

Autor:

Prokurator generalny Oklahomy złożył pozew przeciwko pierwszej w kraju społecznej szkole religijnej, twierdząc, że jej utworzenie narusza stanową i federalną ochronę wolności religijnej. Szkoła odpowiedziała, że pozew źle interpretuje prawo dotyczące wolności religijnej, a jej przedstawiciele mają nadzieję, że placówka będzie mogła funkcjonować. O przykładzie dyskryminacji katolickiej placówki, mówi Jezuita, Ojciec Paweł Kosiński.

Prokurator generalny stanu Oklahoma Gentner Drummond ogłosił 20 października, że złożył pozew przeciwko Wirtualnej Szkole Czarterowej Oklahomy w związku z zatwierdzeniem utworzenia Szkoły im. Św. Izydora, która byłaby pierwszą w kraju religijną szkołą społeczną.

Drummond złożył pozew do Sądu Najwyższego Oklahomy, a jego twierdzenie koncentruje się na wolności religijnej.

„Członkowie zarządu, którzy zatwierdzili tę umowę, naruszyli wolność religijną każdego mieszkańca Oklahomy, zmuszając nas do finansowania nauk określonej sekty religijnej z naszych podatków” – oświadczył Drummond, Republikanin.

„Dzisiaj mieszkańcy Oklahomy są zmuszani do finansowania katolicyzmu” –stwierdził Prokurator Generalny stanu. „Ze względu na precedens prawny stworzony przez działania Zarządu, jutro możemy być zmuszeni do finansowania radykalnych nauk muzułmańskich, takich jak prawo szariatu… Jest to rażące naruszenie naszej wolności religijnej”.

Zarząd Szkoły św. Izydora odpowiedział m.in.:

„W pozwie Prokurator Generalny Drummond używa języka strachu i dyskryminacji, wypacza prawo dotyczące wolności religijnej nie do poznania i ignoruje bardzo realne sukcesy szkół wyznaniowych w naszym kraju. Niestety, próbuje on także nastawić przeciwko sobie ludzi różnych wyznań.”

„Wolność religijna dla wszystkich jest kamieniem węgielnym naszego społeczeństwa”.

Gubernator Oklahomy Kevin Stitt, zwolennik wyboru szkoły, nie zgodził się z poglądami Prokuratora Gentnera Drummonda i nazwał pozew „politycznym chwytem”.

Oklahoma Statewide Virtual Charter School Board zatwierdziła umowę ustalającą warunki funkcjonowania szkoły 9 października. Wcześniej, 5 czerwca, rada przyjęła wniosek archidiecezji Oklahoma City i diecezji Tulsa w sprawie założenia szkoły.

Szkoła ma zostać otwarta jesienią 2024 r. i będzie obejmowała klasy K-12, do których początkowo przyjmie około 500 uczniów. Szkoła miałaby być bezpłatna i finansowana przez stan.

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ustalił, że szkoły religijne mogą otrzymywać fundusze rządowe w postaci dotacji i programów bonów szkolnych. Nie musi to koniecznie oznaczać, że szkoła finansowana ze środków publicznych może promować określoną religię, co stanowi sedno pozwu.

 

Źródło: cruxnow
Foto: YouTube, istock/doidam10/
Czytaj dalej

Kościół

YouTube usunął popularny kanał katolicki, bezpodstawnie oskarżając go o oszustwo

Opublikowano

dnia

Autor:

Popularny katolicki kanał YouTube, prowadzony przez wspólnotę religijną znaną jako “Home of the Mother”, został usunięty 3 listopada z powodu rzekomego naruszenia zasad platformy dotyczących spamu, oszukańczych praktyk i oszustw. O tym, że media społecznościowe takie jak YouTube nie są obiektywne mówi Jezuita, Ojciec Paweł Kosiński.

Kanał zatytułowany „HM Television (English)” był najbardziej znany z niezwykle popularnego filmu dokumentalnego „Wszystko albo nic”.

Film opowiada historię siostry Clare Crockett, młodej irlandzkiej zakonnicy, która porzuciła karierę aktorską, aby rozpocząć życie zakonne i zginęła w trzęsieniu ziemi podczas służby w Ekwadorze w 2016 roku. Dokument miał miliony wyświetleń, zanim został usunięty wraz z setkami filmów dostępnych na tym kanale.

Siostra Kristen Gardner, członkini Zgromadzenia Sióstr Służebnic Domu Matki i autorka książki o życiu s. Clare Crockett, powiedziała CNA, że siostry były szczególnie zasmucone usunięciem filmu dokumentalnego.

Mimo że społeczność religijna odwołała się od tej decyzji, Gardner twierdzi, że kanał pozostaje usunięty.

Według Kristen Gardner apostolat ten skierowany jest przede wszystkim do młodych ludzi, rodzin i dzieci i zrodził się z pragnienia wnoszenia wkładu w nową ewangelizację. YouTube, będący własnością Google, nie powiadomił ani nie ostrzegł, że kanał narusza jego zasady przed usunięciem „HM Television”.

EUK Mamie natychmiast odwołała się od decyzji o usunięciu i otrzymała szybką odpowiedź z YouTube.

“Home of the Mother” zaprzeczył, jakoby treści kanału naruszały jakiekolwiek zasady YouTube.

Kanał nie wykorzystywał swoich filmów, aby kogokolwiek oszukać ani na nich nie zarabiał, ponieważ HM Television-EUK Mamie nigdy nie miała zamiaru osiągać korzyści ekonomicznych, ale ewangelizować.

Od tego czasu społeczność utworzyła nowy anglojęzyczny kanał YouTube zatytułowany „HM Television (International)”. Nowy kanał ma obecnie tylko 286 subskrybentów. Społeczność także opublikowała film „Wszystko albo nic” na swoim kanale “Home of the Mother”  i ma on obecnie 7000 wyświetleń.

Dla religijnej społeczności najsmutniejszą kwestią w tej sprawie była utrata wielu komentarzy osób dzielących się swoimi świadectwami i historiami.

„Codziennie ludzie przesyłali świadectwa, zarówno pisemne, jak i ustne, o wielkim duchowym dobru otrzymanym dzięki temu dokumentowi” – oświadczył Home of the Mother.

 

Źródło: cna
Foto: YouTube, Facebook
Czytaj dalej
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Kalendarz

październik 2023
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Popularne w tym miesiącu