Połącz się z nami

spoleczne

Czy można zmienić własną osobowość? „Żyć w ciągłej walce z sobą samym jest gorzką prawdą”

Opublikowano

dnia

Do ukształtowania dojrzałej i zdrowej osobowości człowieka potrzeba zdaniem Karen Horney „wielu rąk i wielu serc”. Od najwcześniejszego okresu życia aż po najstarszy wiek osobowość kształtuje się zarówno w kontekście społecznym, w relacjach międzyludzkich, jak i pod wpływem osobistych wydarzeń życiowych oraz przeżyć.

W kontaktach społecznych ważne są relacje zachodzące między dwojgiem ludzi, ale także kontakty interpersonalne w małych i dużych grupach, do których człowiek przynależy. Osobowość znajduje się w ciągłym procesie przemian zmierzając ku dojrzałości, doskonałości albo świętości. Nie ma kresu rozwoju osobowości, bo zawsze można być jeszcze bardziej dojrzałym i bardziej doskonałym. Człowiek dąży mniej lub bardziej świadomie do jakiejś pełni realizując przyjęte przez siebie wartości i ideały. W życiu ludzkim zdarzają się jednak takie sytuacje lub okresy, w których człowiek zaniecha albo nie podejmie trudu własnego rozwoju i wtedy nie tylko traci szansę na wzrost, ale cofa się i wprowadza siebie w długotrwały kryzys albo nerwicę. Ideał osobowości dojrzałej, doskonałej albo świętej funkcjonuje jako drogowskaz tylko, nie może być nigdy w pełni zrealizowany, bowiem człowiek jest ciągle w drodze na swoją górę Karmel.

Przemiany osobowości w okresie wczesnodziecięcym dokonują się bez świadomego udziału dziecka, a dorośli z najbliższego otoczenia, najczęściej rodzice, odgrywają bardzo ważną rolę kierując rozwojem małego dziecka.

Dopiero w późniejszym okresie, zbliżając się do okresu dorastania i dojrzewania młody człowiek obejmuje powoli aktywną rolę we własnym rozwoju, chociaż pozostaje jeszcze długo pod wpływem osób dorosłych – rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechety, a także grup rówieśniczych. W miarę zbliżania się więc do wieku dorosłego pojawia się głęboka potrzeba dążenia do samodzielnego kierowania sobą samym i samodzielnego decydowania o swoim losie. Rozwojem własnej osobowości należy kierować, czasem jednak człowiek poddaje się biernie biegowi wypadków. Kierowanie własnym rozwojem jest wbrew pozorom bardzo trudne, wymaga wiele zaparcia się, cierpliwości, ale także wymaga nauczenia się dojrzałego przeżywania różnych kryzysów, konfliktów i innych trudności. Można tutaj skorzystać z dobrej rady Junga, który proponuje: „Żyć w ciągłej walce z sobą samym jest gorzką prawdą – i dlatego musimy do siebie stosować cnoty chrześcijańskie: cierpliwość, miłość, wiarę, nadzieję i pokorę, jeżeli jednak pogrążymy się w samouwielbieniu, wtedy diabeł poklepie po ramieniu i powie: świetnie to zrobiłeś!”.

Człowiek jako zwierzę stadne

Człowiek nie jest samotną wyspą, żyje bowiem w społeczności, od której coś zyskuje, a coś jej oddaje i w jakiś sposób jej służy. Przez całe życie człowiek korzysta świadomie z pomocy drugiego człowieka, a mniej świadomie ulega wpływowi otoczenia i społeczności, do których przynależy. Ulega zarówno dobrym, jak i złym wpływom. Dużą rolę w procesie przemian osobowości odgrywają różne wydarzenia, pozytywne i negatywne, które spotykamy na drodze swojego życia. Przeżycia i osobiste doświadczenia takie jak: radość i smutek, zwycięstwo i klęska, cierpienie i ulga, moc i słabość, zdrowie i choroba, poprawne kontakty i konflikty z drugim człowiekiem, radzenie sobie w sytuacjach trudnych lub bezradność, przyjmowanie jednych wartości a odrzucanie innych, a także cała biografia stanowią najważniejszą część naszej indywidualności. To nie tylko cechy osobowości i temperamentu tworzą naszą odrębność, ale przede wszystkim to, co przeżywamy, czego doświadczamy i jak sobie z tym radzimy.

W procesie przemian osobowości trzeba odróżnić trzy nurty rozwojowe: jeden związany z organizmem biologicznym czyli funkcjonowaniem ciała, drugi dotyczy rozwoju psychicznego i trzeci dotyczy rozwoju duchowego. Pomiędzy tymi nurtami istnieje wyraźna współzależność i wzajemne oddziaływanie. Dla emocji szczególnie duże znaczenie ma prawidłowość funkcjonowania naszego organizmu. Człowiek chory somatycznie doświadcza nie tylko bólu fizycznego, lecz także może mieć szereg doznań emocjonalnych związanych z chorobą. Do skarg należy: zniechęcenie, zasmucenie, płacz, rozdrażnienie, zniecierpliwienie, zobojętnienie, poczucie osłabienia fizycznego i psychicznego, niechęć do podejmowana wysiłku, utrata zainteresowań i inne. Po wyleczeniu choroby wszystkie te doznania mogą zupełnie zaniknąć.

Wieczór życia

W procesie rozwoju człowieka na przestrzeni całego życia, nawet najdłuższego, można wyróżniać okres narastającej sprawności fizycznej i somatycznej, a w miarę upływu lat zmniejsza się sprawność funkcjonowania zdrowia. Wieczór życia przynosi osłabienie i zmęczenie, a poranek życia oraz południe życia dawały moc i zapał. Przewlekła choroba albo choroba terminalna i cierpienie fizyczne z tym związane mogą zatem w znacznym stopniu wpłynąć na poziom funkcjonowania psychiki. Życie duchowe natomiast może rozwijać się i pogłębiać niezależnie od stanu somatycznego, a nawet niezależnie od stanu psychicznego.

W planowaniu i kierowaniu rozwojem osobowości nie można pominąć żadnego z wymienionych nurtów rozwojowych, które się jednak wzajemnie przenikają. Każdy z tych nurtów posługuje się własnymi prawami i przyczynia się do rozwoju innej sfery osobowości. W każdym przeżyciu spotkać można w różnych proporcjach zawarte poszczególne nurty, w niektórych sytuacjach może być więcej somatycznych reakcji, a w innych psychicznych albo duchowych.

Złożoność osobowości

Chociaż na terenie psychologii funkcjonuje wiele definicji osobowości, to jednak można odczytać następujące cechy wspólne: osobowość jest czymś bardzo złożonym i zawiera zarówno cechy wrodzone, jak i nabyte czyli środowiskowe oraz takie, które zostały ukształtowane własnym wysiłkiem. W osobowości można wyróżnić następujące zespoły cech: temperament, emocjonalność i uczucia, charakter, sfera poznawcza (uzdolnienia, inteligencja, zainteresowania),potrzeby, motywacja, system akceptowanych i odrzucanych wartości oraz bogata sfera własnych doświadczeń etc. Wymienione zespoły cech, ich nasilenie, konfiguracja i wzajemne powiązania stanowią o indywidualności, jedyności i niepowtarzalności każdej ludzkiej jednostki. Na tą jedyność i niepowtarzalność kładzie się duży nacisk, gdyż od niej wiele w życiu zależy. Tę inność trzeba umieć w sobie rozpoznać, ale także trzeba umieć rozpoznać inność każdego napotkanego człowieka. Każdy człowiek musi poznać swoją inność i autentyczność oraz swoją drogę wiodącą do dojrzałości czyli do pełni człowieczeństwa.

Osobowość nie jest luźnym zespołem wymienionych sfer, ale jest wewnętrzną organizacją, uporządkowaną i integrującą jedność w wielości. Jako przykład poglądów na temat osobowości przytaczam koncepcję Junga, gdyż jest ona bardzo pomocna w rozumieniu własnej osobowości. Istotę osobowości można, zdaniem Junga, wyrazić w następujących słowach: „Osobowość jest najwyższym urzeczywistnieniem wrodzonych właściwości. Jest dziełem najwyższej życiowej odwagi… jest skutkiem własnych wolnych i odpowiedzialnych wyborów…”. Osobowość rozwija się w ciągu całego życia, dlatego można mówić, że rozwój kieruje się ku pełni osobowości. Poziom osiągniętego rozwoju przejawia się nie tylko w cechach, ale przede wszystkim w czynach. Jung wyjaśnia, że osobowość nie może się rozwijać tak długo, jak długo człowiek nie wybierze z odpowiedzialnością moralną swojej własnej drogi. Moralna decyzja oznacza, że człowiek wybiera dla siebie drogę, która w jego przekonaniu jest najlepszą z możliwych dróg. Jeżeli się to nie stanie, to człowiek będzie musiał biernie przystosowywać się do różnych wymagań i trudno mu będzie być twórczym. Człowiek dojrzały musi mieć świadomość celów, które wybiera i które codziennie na nowo wybierać musi.

Źródło: deon.pl
Foto: Flickr.com/ Petras Gagilas

GOŚCIE BUDZIK MORNING SHOW

Jak spisać polski testament mieszkając w USA? Mecenas Leszek Lis wskazuje na różnice między USA a Polską.

Opublikowano

dnia

Autor:

Na antenie Radio Deon Chicago mecenas Leszek Lis tłumaczył sprawy związane z prawem spadkowym. Jak przygotować testament w Polsce, by był ważny w USA?

Mecenas Leszek Lis mówił o błędach popełnianych w czasie sporządzania testamentu i o tym, że każdy dokument musi być sądownie zbadany pod kątem prawnych wymogów.

Gość Radio Deon wyjaśniał kwestie ważne dla osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych, ale mających majątek w Polsce.

W przypadku dysponowania nieruchomością w Polsce decyzję co do jej dziedziczenia musi podjąć sąd polski. Jest to pewien problem, na który można zaradzić przygotowując osobny dokument dotyczący wyłącznie tego majątku w formie własnoręcznej, a nie w formie aktu notarialnego.

Testament napisany własnoręcznie nie potrzebuje opieczętowania. Musi być jednak odpowiednio skonstruowany, aby był ważny.

Poza nieruchomościami powinniśmy także pomyśleć o kontach bankowych w Polsce, jeśli odkładamy tam emeryturę. Dziedziczenie tych pieniędzy także powinniśmy uregulować.

Warto być przygotowanym na wszelkie ewentualności jakie niesie życie i nie zostawiać rodziny z problemem nieuregulowanej sprawy spadkowej.

Dla wszystkich zainteresowanych sprawami spadkowymi podajemy numery telefonów do kancelarii mecenasa Leszka Lisa:  773 244 1190 oraz 773 744 2412.

 

Foto:Flickr/John Marino/

Czytaj dalej

News Chicago

Czekają nas nowe obostrzenia. Czy restauracje będą tylko dla zaszczepionych?

Opublikowano

dnia

Autor:

Statystyki dotyczące zachorowań na COVID-19 wciąż rosną w Illinois. Możliwe, że zostaną wprowadzone bardzie rygorystyczne środki ostrożności.

W tej chwili obowiązuje nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach i zachowanie dystansu społecznego.

Gubernator JB Pritzker zachęca jednak władze lokalne do wdrażania bardziej rygorystycznych obostrzeń, jeśli uznają je za stosowne. Czynnikiem decydującym ma być wskaźnik transmisji i infekcji w danej okolicy.

Chicago jest jednym z regionów, które same rozważają rozszerzenie reżimu sanitarnego w miarę wzrostu liczby przypadków. Burmistrz Lori Lightfoot powiedziała w tym tygodniu, że urzędnicy miejscy rozważają różne strategie w celu ograniczenia rozprzestrzenianie się wirusa.

Komisarz Chicago Department of Public Health, dr Allison Arwady, powiedziała na początku tego miesiąca, że ​​być może będzie brany pod uwagę wymóg szczepienia w przypadku niektórych działań i miejsc publicznych.

Jednak Pritzker nie myśli o wprowadzeniu takiego wymogu w całym stanie.

Lightfoot, rozmawiając w poniedziałek z mediami, powiedziała – „Przyglądamy się wielu różnym strategiom, które mogą nam pomóc w radzeniu sobie z tym najnowszym wzrostem, ale zawsze robimy to we współpracy i w komunikacji z osobami i firmami, których to dotyczy”. „Nie narzucamy niczego jednostronnie”.

Lightfoot i inni urzędnicy publiczni wyrazili zaniepokojenie rosnącą liczbą nowych zachorowań zarówno w mieście, jak i w stanie Illinois. Miasto tylko w poniedziałek zgłosiło prawie 1000 nowych przypadków COVID-19, co skłoniło do dyskusji na temat rozszerzenia potencjalnych strategii przeciwdziałania pandemii.

Lori Lightfoot  wyklucza zastosowanie tak zdecydowanych posunięć jak całkowity lockdown. Wyklucza również wprowadzenie polityki jaką uchwalono w Nowym Jorku. Tamtejsze przepisy wymagają od wszystkich prywatnych firm narzucenia swoim pracownikom przymusowych szczepień.

„Nie zobaczymy tego tutaj, w Chicago”, powiedziała na początku tego miesiąca.

Arwady powiedziała, że miasto rozważy objęcie większej liczby firm i miejsc zakazem wstępu dla gości i klientów nieszczepionych.

„Czy możemy zacząć wymagać dowodu szczepienia w przypadku większej liczby aktywności i miejsc publicznych? Tak, myślę, że możemy” – powiedziała.

Miejskie obiekty sportowe, w tym United Center, ustanowiły wymagania dotyczące szczepień lub negatywnych testów dla swoich klientów. Ale pomysł może dotyczyć również niektórych firm, w tym w restauracji i sal koncertowych. Rozważane są także ograniczenia liczby osób w obiektach.

Na tą chwilę gubernator Illinois J.B. Pritzker podkreśla, że głównym celem jego administracji będzie egzekwowanie obecnie istniejących mandatów dotyczących masek, ale powiedział, że nie wyklucza dodatkowych kroków w przyszłości.

„Patrzymy na wszystko, co zostało zrobione w ciągu ostatnich kilku lat, ale tak naprawdę skupiamy się na upewnieniu się, że ludzie przestrzegają wymagań dotyczących noszenia maseczek w pomieszczeniach” – powiedział. „Dziękuję wszystkim, którzy to robią”.

 

Żródło: nbc, twitter

Foto: YouTube, Twitter, pixabay/ HakanGERMAN, Flickr/ Chad Davis

Czytaj dalej

Adwent

Niesamowita świąteczna akcja dla potrzebujących rodzin w Elgin. Oni także będą się cieszyć Bożym Narodzeniem

Opublikowano

dnia

Autor:

Społeczność Elgin jednoczy się w świątecznej akcji pomocy. Dzięki hojności darczyńców wiele potrzebujących wsparcia rodzin będzie mogło cieszyć się Bożym Narodzeniem.

Armia Zbawienia i Centrum Kryzysowe Społeczności Elgin połączyły swoje siły, aby zorganizować to wydarzenie.

„Dzięki połączeniu jesteśmy w stanie uzyskać wsparcie naszych wolontariuszy i darczyńców, co pomaga nam w zapewnieniu tej akcji sukcesu” – powiedziała Melissa Owens z Community Crisis Center.

Dla każdej, zarejestrowanej rodziny przygotowana została osobna paczka, a w niej zabawki dla dzieci, piżama i produkty na świąteczny obiad, łącznie z indykiem. W paczkach umieszczono 3-5 prezentów na dziecko, każdy oddzielnie zapakowany i gotowy do otwarcia w Boże Narodzenie.

Z pomocy korzysta prawie 800 rodzin. Każda z nich była umówiona tak, by przy odbiorze paczek mogła zachować dystans społeczny i nie dopuścić do zbytniego zatłoczenia placówki. Dla wielu, którzy zmagali się z pandemią przez ostatnie półtora roku, pomoc jest bardziej potrzebna niż kiedykolwiek.

„Chcemy tylko upewnić się, że dzieci dostaną zabawki na całym świecie. Wszyscy powinni cieszyć się świętami Bożego Narodzenia” – powiedziała kapitan Linnea Forney z Armii Zbawienia.

 

 

Źródło: abc7

Foto:pixabay/Bru-nO / Bob_Dmyt 

 

Czytaj dalej
Reklama
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Reklama

Kalendarz

sierpień 2015
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Popularne w tym miesiącu