Połącz się z nami

Polonia Amerykańska

Rozpoczął się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

Opublikowano

dnia

W Jachrance pod Warszawą rozpoczął się Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego Instytut Rozwoju Języka Polskiego.

Współorganizatorami wydarzenia są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Program Kongresu będzie się składał z części merytoryczno-szkoleniowej i kulturalno-edukacyjnej. Przewidziano m. in. panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne. Odbędą się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz rozwoju nauki polskiej za granicą i popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej w świecie.

Wartością I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą będzie budowanie polskiej wspólnoty oświatowej w świecie, integracja środowisk polonijnych i polskich za granicą, wymiana doświadczeń nauczycieli i naukowców pracujących poza granicami Polski, a także wypracowanie merytorycznych propozycji rozwiązań systemowych, które zostaną przedłożone Ministrowi Edukacji i Nauki.

Do uczestnictwa w Kongresie zaproszone zostały osoby działające na rzecz edukacji i nauki polskiej za granicą: nauczyciele, liderzy i przedstawiciele organizacji polonijnych, rodzice uczniów oświatowych placówek polonijnych, wolontariusze, przedstawiciele uczelni poza granicami Polski, w strukturach których prowadzone są zajęcia z języka polskiego lub w języku polskim, stypendystów i lektorów.

Oficjalne obrady rozpoczęły się od powitania uczestników Kongresu, wystąpienia oraz prezentacji Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego dokonanego przez dyrektora IRJP dr hab. Jacka Gołębiowskiego, prof. KUL


Następnie wystąpienia przedstawicieli Współorganizatorów Kongresu i prezentacja działań Instytucji na rzecz środowisk polonijnych:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Dyrektor Jan Badowski – Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Dyrektor Sławomir Kowalski – Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ

Ministerstwo Edukacji i Nauki – Dyrektor Piotr Semeniuk – Departament Współpracy Międzynarodowej MEiN

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – Dyrektor Justyna Kralisz

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – Dyrektor Dawid Kostecki

Dokonana została również prezentacja działań TVP skierowanych do odbiorców zagranicznych

Dyrektor IRJP dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL witając zebranych serdecznie podziękował na przyjęcie zaproszenia na I Kongres Edukacji i Nauki przez tak liczne grono Polonii i Polaków z zagranicy związanych z zagadnieniami edukacji i rozwojem języka polskiego i polskiej kultury.

Na wstępie przedstawił stan polityki informacyjnej Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Od połowy stycznia – a dodać należy, że Instytut istnieje od początku bieżącego roku – zorganizowano 92 spotkania z przedstawicielami Polonii, bądź to w krajach jej zamieszkania, lub goszcząc ich w siedzibie Instytutu, jak też za pośrednictwem łącz internetowych.

Świadczy to o rozwijających się kontaktach umożliwiających prawidłowe rozpoznanie potrzeb polskich środowisk na świecie.


Mówiąc o idei, która stała u podstaw powołania Instytutu Rozwoju Języka Polskiego dyrektor Gołębiowski zaznaczył, że nie jest nowa, była obecna w dyskusjach w gremiach rządowych i pozarządowych od przynajmniej pięciu lat.

Będąc w czołówce światowej pod względem liczebności diaspory nie mieliśmy dotąd instytucji, która w sposób całościowy, metodologicznie uporządkowany zajmowałaby się sferą edukacji i promocji języka poza granicami kraju.

Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego został powołany na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. jako państwowy podmiot posiadający osobowość prawną.

Jego celem jest wspieranie rozwoju języka polskiego za granicą poprzez m.in. stałą opiekę nad szkołami polonijnymi i polskimi, oraz ośrodkami akademickimi; stałą współpracę w zakresie przekazywania środków finansowych; obecność instytucjonalną w środowiskach polonijnych; koordynowanie współpracy pomiędzy władzami krajów zamieszkania a środowiskiem polonijnym przy wsparciu MSZ; współorganizowanie cyklicznych wydarzeń promujących nauczanie języka i kultury polskiej w środowiskach polonijnych.

Do zadań należy:

 • inicjowanie i realizowanie działań dotyczących promocji języka polskiego;
 • wspieranie kultywowania polskiej tradycji i wartości języka polskiego jako ojczystego oraz promocji języka polskiego jako ojczystego wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą;
 • wzmacnianie współpracy między Polonią i Polakami zamieszkałymi za granicą a podmiotami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w szczególności w dziedzinie edukacji i nauki;
 • wspieranie inicjatyw oraz projektów edukacyjnych i naukowych mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego;
 • upowszechnianie języka polskiego jako obcego;
 • współpraca ze szkołami, uczelniami, instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na rzecz rozwoju języka polskiego za granicą;
 • rozpoznawanie aktualnych potrzeb szkół na najniższym poziomie dzięki bezpośredniemu kontaktowi z pracownikami Instytutu;
 • tworzenie strategii wspierania podmiotów oświatowych na polu upowszechniania nauki języka polskiego;
 • budowanie kontaktów i współpracy pomiędzy podmiotami oświatowymi w Polsce i poza jej granicami;
 • tworzenie i wspieranie nowych inicjatyw promujących rozwój i nauczanie języka polskiego, szczególnie w krajach masowej emigracji polskiej w XIX i XX wieku.

Instytut realizuje, lub będzie realizował w najbliższej przyszłości programy takie jak utrzymanie i funkcjonowanie szkół i przedszkoli polonijnych za granicą (w tym Wypoczynek letni), inicjatywy edukacyjne, stypendia dla uczniów, studentów i nauczycieli, wsparcie uczniów klas maturalnych w szkołach polskich i polonijnych (bon maturzysty), wsparcie uczniów klas pierwszych w szkołach polskich i polonijnych (bon pierwszaka).

Trwają prace nad kolejnymi autorskimi programami Instytutu wspierającymi aktywność polonijną na polu edukacji, tak więc nie jest to zamknięty katalog propozycji programowych.

W perspektywie Instytut dąży do stabilizowania działalności szkół polonijnych i polskich za granicą poprzez wprowadzenie wieloletnich umów zapewniających finansowanie; stałej współpracy w promowaniu działalności szkół w celu zwiększania liczby uczniów; podniesienia rangi języka polskiego w świecie; systemowego wspierania metodycznego nauczycieli; promowania nowatorskich metod nauczania; podnoszenia prestiżu zawodowego nauczyciela języka polskiego w środowisku polonijnym.

Realizację zadań gwarantuje interdyscyplinarny zespół posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z Polonią i Polakami za granicą, nastawiony na bezpośrednią współpracę i rozpoznawanie potrzeb środowisk polonijnych i polskich za granicą.

Dyrektor Jan Badowski z Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów występując przed uczestnikami Kongresu stwierdził:

„Cieszę się, że spotykamy się na Kongresie, niemal rok po ogłoszeniu pomysłu zrodzonego w Toronto, aby spotkać się w kraju w szerokim gronie osób zaangażowanych w edukację polonijną. Jako przedstawiciel Kancelarii Premiera Dyrektor Badowski mogę wyrazić zadowolenie z wydzielenia problematyki związanej ze szkolnictwem poza granicami i promocją języka polskiego poprzez powołanie Instytutu Rozwoju Języka Polskiego zaznaczając, że ten obszar był zawsze traktowany jako najważniejsze zadanie dla KPRM.”

Za tą nową sytuacją idzie – zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki – zwiększenie poziomu wsparcia finansowego dla Polonii, co przełoży się jakościowo i ilościowo na nowe programy i projekty. Kończąc Dyrektor Badowski wyraził zadowolenie, że Kongres jest okazją do bezpośredniego spotkania nauczycieli i działaczy polonijnych z władzami państwa polskiego i instytucjami, które zajmują się Polonią.

Dzięki pytaniom, rozmowom można rozwiać wiele wątpliwości i poznać możliwości działania wspieranego przez Polskę.

 

Źródło: pai
Foto: YouTube, Agata Pawłowska – PAI

Polonia Amerykańska

Zbliżają się wakacje. Przed planowaną podróżą upewnij się, że Twój paszport jest ważny

Opublikowano

dnia

Autor:

Polska Ambasada w Waszyngtonie przypomina by sprawdzić ważność swojego polskiego paszportu przed wakacyjnym wyjazdem.

Paszport może stracić ważność w przypadku:

 • kradzieży lub zgubienia,
 • zmiany danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, numer PESEL),
 • utraty obywatelstwa polskiego.

Po zmianie imienia i nazwiska paszport jest ważny tylko przez 120 dni.

Przy zmianie daty urodzenia, płci lub PESEL-u – paszport traci ważność natychmiast.

Jak uzyskać nowy paszport w polskim urzędzie konsularnym w Chicago?

 • Zapisz się na wizytę: https://secure.e-konsulat.gov.pl/
 • We wskazanym terminie odwiedź właściwy urząd konsularny.
 • Zabierz ze sobą aktualną fotografię.
 • Przynieś dowód opłaty lub zapłać na miejscu (jeśli dostępna jest taka opcja).
 • Jeśli nosisz okulary, przynieś zaświadczenie o konieczności ich noszenia.

Urzędnik wypełni konieczne formularze na miejscu.

 

Źródło: Polish Consulate
Foto: istock/Patryk_Kosmider/
Czytaj dalej

Polonia Amerykańska

Nasza zdolna młodzież dostała stypendia od Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej

Opublikowano

dnia

Autor:

599 młodych ludzi z 11 stanów (191 studentów, 398 maturzystów i 10 uczestników Staży Prezydenckich) otrzymało w tym roku nagrody stypendialne na łączną kwotę 600 000 dolarów od Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Nagrody zostały przyznane za wyniki w nauce, a także zaangażowanie w różne działania społeczne, organizacje, parafie, szkoły sobotnie i polonijne kluby etniczne.

Polish & Slavic Federal Credit Union przekazała stypendia polonijnej młodzieży w wysokości od 500 do 5000 dolarów.

Ceremonia wręczenia stypendium w Nowym Jorku odbyła się w środę, 12 czerwca w Irving Plaza na Manhattanie w stanie Nowy Jork. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli Ambasador Krzysztof Szczerski – Stały Przedstawiciel RP przy ONZ – oraz profesor Andrzej Nowak.

Uroczystość w Chicago odbyła się 15 czerwca w Muzeum Polskim w Ameryce, gdzie także wystąpił prof. Andrzej Nowak, wygłaszając referat na temat wolności i relacji polsko-rosyjskich w świetle toczącej się wojny na Ukrainie.

Od swojego powstania w 2001 roku Program Stypendialny PSFCU przyznał ponad 7,6 miliona dolarów na stypendia dla ponad 6500 studentów.

Studenci szkół wyższych otrzymują stypendia w wysokości od 1 tys. do 5 tys. dolarów każdy. Dwoje studentów otrzymało w tym roku najwyższą kwotę stypendium, 5 tys. dolarów, a pozostali otrzymali stypendia w wysokości 3 tys. dolarów, 2 tys. dolarów i 1 tys. dolarów.

Maturzyści otrzymują stypendia w wysokości od 500 do 1250 dolarów każdy. W tym roku dwoje maturzystów otrzymało najwyższą kwotę stypendium, 1250 dolarów, a pozostali otrzymali stypendia w wysokości od 500 do 1000 dolarów.

26 wyróżnionych maturzystów zostało również wybranych w tym roku do otrzymania dodatkowych stypendiów przyznanych przez Krajową Administrację Unii Kredytowych. Dodatkowo dziesięcioro studentów wzięło udział w tzw. Stażu Prezydenckim.

O wizycie uczestników Stażu Prezydenckiego w Pałacu Prezydenckim w Polsce i spotkaniu z Prezydentem Andrzejem Dudą pisaliśmy 4 czerwca.

Zachęcamy uprawnionych studentów i maturzystów do aplikowania w przyszłym roku o stypendia PSFCU oraz o Stypendium Prezydenta – wyjazd studyjny po Polsce organizowany we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP.

Więcej informacji na temat przyznawanych przez Naszą Unię stypendiów można znaleźć tutaj.

Źródło: informacja własna
Foto: PSFCU
Czytaj dalej

Polonia Amerykańska

Konsul Generalny RP, Paweł Zyzak, kończy swoją pracę w Chicago

Opublikowano

dnia

Autor:

Kończący swoją misję w Chicago, Konsul Generalny Paweł Zyzak podsumowuje lata swojej pracy od 2022 do 2024 roku i żegna się z Polonią w Chicago i na Środkowym Zachodzie.

Konsul Paweł Zyzak powiada o wyzwaniach, sukcesach i doświadczeniach, które zdobył podczas swojej służby, na filmie.

Paweł Zyzak objął stanowisko konsula generalnego RP w Chicago 6 września 2022 roku. Od 2023 piastował funkcję naczelnego dziekana Korpusu Konsularnego w Chicago.

Paweł Zyzak urodził się w Żywcu w 1984 roku. Jest historykiem, dziennikarzem, publicystą, amerykanistą i przedsiębiorcą. W 2009 roku napisał biografię Lecha Wałęsy, po czym stracił stanowisko historyka w Instytucie Pamięci Narodowej. Od tamtego momentu w polskich mediach zrobiło się o nim głośno.

Studiował w Stanach Zjednoczonych w Austrii i w Polsce. Doktoryzował się na Uniwersytecie w Poznaniu. Był publicystą Kuriera Chicago i przez lata komentował wydarzenia polityczno-społeczne na antenie stacji 1490AM oraz 1080AM.

 

Źródło: Polish Consulate in Chicago, wikipedia
Foto: YouTube
Czytaj dalej
Reklama
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Reklama

Kalendarz

lipiec 2023
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Popularne w tym miesiącu